ARTIKEL 1: DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende begrippen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Architects In Music (AIM): het entertainment bureau voor DJs, Live Muziek en aanverwante diensten voor horeca en evenementen. Tevens gebruiker van deze Algemene Voorwaarden.

Opdrachtgever: degene (natuurlijke- of rechtspersoon) die bij Architects In Music één of meer artiesten, optredens of programma boekt;
Artiest: de uitvoerend kunstenaar; specifiek de diskjockey of live artiest, die zich ten opzichte van Architects In Music heeft verbonden tot het organiseren en/of uitvoeren van een optreden;

Optreden: de artistieke prestatie van de Artiest; Overeenkomst: de overeenkomst die Architects IN Music en Opdrachtgever aangaan naar aanleiding van een boeking van een Artiest en/of Optreden door Opdrachtgever bij Architects In Music;

Uitkoopsom: het totaal overeengekomen bedrag, dat de Opdrachtgever voor een boeking van een Artiest, Optreden, Programma aan Architects In Music verschuldigd is, exclusief BTW en inclusief eventueel verschuldigde loonheffing en premie werknemers verzekeringen.

Overeenkomst: iedere overeenkomst en wijziging tussen Architects In Music en opdrachtgever.
Partijen: Architects In Music en Opdrachtgever gezamenlijk.

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID VOORWAARDEN

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van Architects In Music gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen AIM.
2. De opdrachtgever zal in het navolgende worden aangeduid als “de Opdrachtgever”.
3. Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen Partijen gesloten Overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
4. Het door de Opdrachtgever zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan. 5. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

ARTIKEL 3: OVEREENKOMSTEN

1. Overeenkomsten worden eerst door schriftelijke bevestiging van AIM bindend.
2. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de Overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door AIM bindend.

3. Overeenkomsten kunnen slechts gesloten worden tussen AIM en de Opdrachtgever. De Opdrachtgever
zal zich ervan onthouden een Artiest rechtstreeks te benaderen en/of met deze een overeenkomst te sluiten, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van AIM. Ingeval van een Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Artiest rechtstreeks, wordt AIM bovendien te allen tijde gekend in de inhoud van de te sluiten Overeenkomst.

ARTIKEL 4: OFFERTES

1. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, levertijden etc. van AIM zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de Opdrachtgever aanvaard, dan heeft AIM het recht

het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2. De Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen
aan door of namens AIM verstrekte afbeeldingen en beschrijvingen in aanbiedingen, folders, catalogi, en ander promotiemateriaal. Voornoemde gegevens binden AIM op geen enkele wijze.

3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijfskosten, tenzij anders is aangegeven.

4. Indien tussen de datum van het sluiten van de Overeenkomst en de uitvoering van de Overeenkomst door de overheid en/of vakorganisaties wijzigingen worden gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden, sociale verzekeringen en dergelijke, is AIM gerechtigd de verhogingen aan de Opdrachtgever door te berekenen.

ARTIKEL 5: MEERWERK

1. AIM heeft het recht extra kosten, vanwege het ontstaan van een belemmering, van welke aard dan ook, in de voortgang van de uitvoering van de Overeenkomst en/of vanwege werkzaamheden of diensten die niet in de Overeenkomst zijn vastgelegd, als meerwerk bij de Opdrachtgever in rekening te brengen.
2. Meerwerk wordt apart in rekening gebracht, na afloop van de uitvoering van de Overeenkomst, tegen vooraf bekendgemaakte tarieven.

ARTIKEL 6: ARTIEST EN OPTREDEN

1. De Opdrachtgever verklaart met de prestaties
van de Artiest, alsmede met de soort of aard van het gecontracteerde Optreden volledig bekend te zijn.
2. De Opdrachtgever staat garant dat vóór, tijdens en ná het Optreden minimaal de door de Artiest schriftelijk opgegeven consumpties en voorwerpen voor de artiest aanwezig zijn. De Opdrachtgever zal de schriftelijke opgave uiterlijk één (1) week voor het Optreden ontvangen.
3. De Opdrachtgever staat garant dat de door de Artiest schriftelijk opgegeven licht- en geluidsinstallaties en apparatuur in verband met het Optreden en eventuele sound-checks tijdig vóór aanvang van het Optreden aanwezig zullen zijn en eveneens aan de door de Artiest opgegeven specificaties zullen voldoen. De Opdrachtgever zal de schriftelijke opgave uiterlijk één (1) week voor
het Optreden ontvangen. Daarbij zal tevens worden aangegeven op welk tijdstip alle benodigdheden aanwezig dienen te zijn.
4. De Opdrachtgever draagt zorg voor de aanwezigheid van alle eventueel vereiste vergunningen, ontheffingen, etc. in verband met het Optreden. Bij het ontbreken van één of meerdere vereiste vergunningen, ontheffingen,
etc. heeft AIM het recht het Optreden te annuleren.
In een dergelijke situatie blijft de verplichting van de Opdrachtgever tot betaling van de overeengekomen Uitkoopsom te allen tijde bestaan en de Opdrachtgever vrijwaart AIM tegen aanspraken van derden. Onverminderd voorgaande behoudt AIM zich het recht voor volledige schadevergoeding van de Opdrachtgever te vorderen.
5. De Opdrachtgever garandeert dat:
A. indien ook anderen in de betreffende ruimte waar
het Optreden zal plaatsvinden werkzaamheden moeten verrichten, die werkzaamheden zijn beëindigd tijdig voordat de Artiest de ruimte gaat benutten, om aldaar onbelemmerd zijn benodigde voorbereidingen te treffen; B. AIM, door haar ingeschakelde derden en de Artiest vrije toegang hebben tot de ruimte waar het Optreden
zal plaatsvinden en de voorbereidingen ongestoord uitgevoerd kunnen worden;
C. Dat er, indien dit verzocht wordt, een goede (kleed) ruimte voor de Artiest aanwezig is, dat deze ruimte behoorlijk verwarmd kan worden en dat er in deze ruimte verlichting, een spiegel en stroomvoorziening aanwezig
is, alsmede dat de ruimte op behoorlijke wijze afgesloten kan worden;
D. Dat er op redelijke afstand van het podium sanitaire voorzieningen aanwezig zijn;
E. Dat de werkomgeving voldoet aan de wettelijke eisen die daaraan gesteld worden en dat de veiligheid van de Artiest vóór, tijdens en ná het Optreden gewaarborgd wordt.
F. dat het maximaal aantal toegestane personen, op grond van brandweer verordeningen en/of andere voorschriften, al dan niet van overheidswege, in de ruimte waar het Optreden gehouden zal worden, niet zal worden overschreden;
6. AIM draagt er zorg voor dat de Artiest tijdig vóór aanvang van het Optreden op de overeengekomen locatie aanwezig is, met al hetgeen voor het Optreden nodig is, voor zover dit niet door de Opdrachtgever moet worden aangeleverd c.q. verzorgd.
7. De locatie waar het Optreden zal plaatsvinden, wordt
in de Overeenkomst vastgelegd en is bindend. De Opdrachtgever stelt indien nodig een routebeschrijving ter beschikking.
8. Het tijdstip waarop het Optreden zal aanvangen, alsmede de duur van het Optreden, zullen worden vastgelegd in de Overeenkomst en zijn bindend. Het tijdstip van aanvang is indicatief en kan nimmer als
fatale termijn worden beschouwd. Op verzoek van de Opdrachtgever en met instemming van de Artiest kan
de duur van het Optreden worden verlengd dan wel ingekort. De duur van de verlenging zal als meerwerk bij de Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Indien het Optreden wordt ingekort, is de Opdrachtgever gehouden het reeds overeengekomen bedrag in zijn geheel te voldoen.
9. De artiest heeft per optreden recht op een gastenlijst van maximaal tien (10) personen.

ARTIKEL 7: PROMOTIEMATERIAAL

1. De Opdrachtgever behoeft de voorafgaande schriftelijke toestemming van AIM met betrekking tot de vermelding en/of afbeelding van de Artiest op het te vervaardigen promotiemateriaal, in de ruimste zin des woords. Hiertoe zal de Opdrachtgever een nader te specificeren aantal proefexemplaren van het promotiemateriaal op voorhand ter schriftelijke goedkeuring aan AIM voorleggen.
2. Promotiemateriaal bevattende een vermelding en/ of afbeelding van de Artiest zal pas mogen worden verspreid, nadat AIM en zo nodig de Artiest schriftelijke toestemming daarvoor hebben verleend.
3. De Opdrachtgever draagt zorg voor voldoende promotie en publiciteit van het Optreden en garandeert correcte naamsvermelding van de Artiest in alle uitingen van de Opdrachtgever, het Optreden betreffende.

ARTIKEL 8: GARANTIE EN VRIJWARING

1. AIM staat er voor in door generlei verplichting gehinderd te zijn om haar verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst na te komen.
2. AIM verklaart dat de Artiest beschikt over fiscale zelfstandigheid, dan wel AIM als (fictief) werkgever optreedt en ervoor zal zorgdragen dat alle wettelijk verplichte afdrachten, heffingen, inhoudingen, etc. met betrekking tot de vergoeding of het loon dat de Artiest ontvangt, tijdig verricht zullen worden. AIM vrijwaart
de Opdrachtgever ter zake. De vrijwaring is niet van toepassing op door de Opdrachtgever rechtstreeks
aan de Artiest verstrekt loon en al dan niet geldelijke vergoedingen.

ARTIKEL 9: ANNULERING

1. Annulering door de Opdrachtgever is slechts mogelijk indien AIM daarin toestemt. Alsdan is de Opdrachtgever aan AIM verschuldigd:
A. bij annulering in de periode tot twee (2) maanden vóór de overeengekomen datum van het Optreden is de Opdrachtgever geen vergoeding verschuldigd;
B. bij annulering in de periode vanaf twee (2) maanden tot één (1) maand vóór de overeengekomen datum van het Optreden, een vergoeding van 50% van de Uitkoopsom;
C. bij annulering in de periode vanaf één (1) maand vóór de overeengekomen datum van het Optreden tot aan de datum van het Optreden, de volledige Uitkoopsom.
Bij annulering overeenkomstig het bepaalde in sub C van dit lid kan het verschuldigde percentage variëren tussen de 50% en de 100% van de Uitkoopsom, al naar gelang AIM voor de betreffende Artiest op de betreffende datum (deels) vervangende werkzaamheden kan engageren. Het voorgaande houdt echter op geen enkele wijze een verplichting voor AIM in en kan derhalve ook niet als zodanig worden uitgelegd.
2. Onverminderd voorgaande behoudt AIM het recht volledige schadevergoeding van de Opdrachtgever te vorderen.
3. AIM heeft het recht een Optreden, om haar moverende redenen te annuleren, tot twee (2) weken vóór de overeengekomen datum van het Optreden, onder terugbetaling van reeds door de Opdrachtgever aan AIM betaalde gelden (gehele of deel van de Uitkoopsom),
dan wel onder creditering van de overeengekomen Uitkoopsom. Buiten terugbetaling of creditering als voornoemd, zal AIM nimmer schadeplichtig zijn jegens de Opdrachtgever.
4. Annulering door AIM in de periode vanaf twee (2) weken vóór de overeengekomen datum van het Optreden tot
aan de datum van het Optreden is uitsluitend toegestaan, behoudens overmacht door bijvoorbeeld ziekte van
de Artiest, wanneer de Artiest op het tijdstip van het Optreden een televisieoptreden, radio-optreden of ander promotioneel optreden of verplichting in binnen- of buitenland heeft. De Opdrachtgever zal in dit geval geen schadevergoeding van AIM kunnen vorderen. Een reeds vooruitbetaalde Uitkoopsom zal aan de Opdrachtgever worden gerestitueerd.
5. In de gevallen als bedoeld in lid 4 van dit artikel
kan AIM één of meerdere voorstellen doen voor een vervangende Artiest, dan wel zal het Optreden in
overleg met de Opdrachtgever naar een andere datum verschuiven. De Opdrachtgever zal AIM binnen 48 uur na de annulering en de door AIM geponeerde voorstellen schriftelijk mededelen of hij gebruik maakt van een dezer voorstellen.

ARTIKEL 10: AUTEURS- EN MUZIEKAUTEURSRECHTEN

Auteursrechtelijke- en muziekauteursrechtelijke vergoedingen aan bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, organisaties als Buma/Stemra, komen voor rekening van de Opdrachtgever en zullen door de Opdrachtgever aan de betreffende instantie worden afgedragen.

ARTIKEL 11: ONUITVOERBAARHEID OVEREENKOMST EN OVERMACHT

1. Indien tijdens de voorbereiding en/of uitvoering van
de overeengekomen werkzaamheden blijkt dat deze onuitvoerbaar zijn, hetzij ten gevolge van aan AIM niet bekende omstandigheden, hetzij door welke overmacht dan ook, heeft AIM het recht te vorderen dat de aan haar verstrekte opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering ervan mogelijk wordt, behoudens wanneer hetzelve ten gevolge van de onbekende omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal zijn. AIM heeft alsdan recht op volledige vergoeding van de reeds door haar verrichte werkzaamheden.
2. In geval nakoming van datgene waartoe AIM krachtens de met de Opdrachtgever gesloten Overeenkomst is gehouden, niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toerekenbare niet-nakoming aan de zijde van AIM, of
aan de zijde van de voor uitvoering van de Overeenkomst door AIM ingeschakelde Artiest of andere derden, dan
wel in het geval zich een andere gewichtige reden voordoet aan de zijde van AIM, is AIM gerechtigd de tussen Partijen gesloten Overeenkomst te ontbinden,
dan wel de nakoming van diens verplichtingen jegens
de Opdrachtgever gedurende een door haar te bepalen redelijke termijn op te schorten, zonder tot enigerlei schadevergoeding te zijn gehouden. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de Overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de Opdrachtgever gehouden aan diens verplichtingen jegens AIM tot aan dat moment te voldoen. 3. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan:
• oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze en dergelijke omstandigheden;
• ziekte van de Artiest; op verzoek, gedaan binnen 24 uur na ziekmelding bij de Opdrachtgever, en voor rekening van de Opdrachtgever kan door een onafhankelijke arts een doktersverklaring worden opgesteld;
• verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valuta verhoudingen;
• bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen
• natuurverschijnselen;
• overheidsmaatregelen die de Artiest beletten zijn Optreden te doen, dan wel het Optreden onevenredig bezwaren;
Een en ander laat onverlet of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij AIM, de Artiest of andere derden die door haar voor de uitvoering van de Overeenkomst zijn ingeschakeld.
4. In geval de Opdrachtgever op enigerlei wijze
tegenover AIM in gebreke mocht blijven prompt aan
haar verplichtingen te voldoen, bij staking van betaling, aanvraag tot (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, executoriale beslaglegging, boedelafstand of liquidatie van de onderneming van de Opdrachtgever, wordt al hetgeen door hem uit hoofde van enigerlei contract aan AIM verschuldigd is, dadelijk en volledig opeisbaar.

ARTIKEL 12: PRIJZEN

1. Alle door AIM gecommuniceerde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2. Indien tussen de datum van het sluiten van de Overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst door de overheid en/of vakorganisaties wijzigingen worden gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden, sociale verzekeringen en dergelijke, is AIM gerechtigd de verhogingen aan de Opdrachtgever door te berekenen.

ARTIKEL 13: BETALING

1. Betaling dient te geschieden voor de overeengekomen datum van het Optreden of, indien in de overeenkomst een specifieke betaaldatum is opgenomen, uiterlijk
op die betaaldatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Meerwerk dient betaald te worden binnen de betalingstermijn, zoals gesteld in de betreffende (meerwerk)factuur.
3. Indien een (vooruit) betaling niet tijdig en/of niet volledig is verricht volgens het bepaalde in lid 1 of na het verstrijken van de betalingstermijn als bedoeld in lid 2: A. zal vanaf dat tijdstip aan de Opdrachtgever een kredietbeperkingstoeslag ter grootte van 2% in rekening worden gebracht, zonder dat hiertoe een nadere ingebrekestelling zal zijn vereist;
B. zal de Opdrachtgever aan AIM een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt;
C. zal de Opdrachtgever, na daartoe door AIM te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met een absoluut minimum van €150,00.
4. Ter keuze van AIM kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebreke- stelling of rechterlijke tussenkomst,
de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.
5. Indien de Opdrachtgever niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is AIM bevoegd de nakoming van de jegens de Opdrachtgever aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot het verrichten van werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn, indien AIM gerechtvaardigde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de Opdrachtgever te twijfelen. 6. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en strekken vervolgens ter afdoening van de opeisbare vordering c.q. factuur die het langst openstaat, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
7. A. Indien de Opdrachtgever, uit welken hoofde ook,
één of meer tegenvorderingen op AIM heeft, danwel
zal verkrijgen, ziet de Opdrachtgever af van het recht
op verrekening met betrekking tot deze vordering(en). Genoemde afstand van het recht op verrekening, geldt eveneens indien de Opdrachtgever (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
B. Het bepaalde onder sub A van dit lid is niet van toepassing ingeval de Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

ARTIKEL 14: KLACHTEN

1. Klachten met betrekking tot de (hoedanigheid van
de) uitvoering van de Overeenkomst dienen door de Opdrachtgever bij AIM schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt binnen 8 dagen na uitvoering van de Overeenkomst.Een eventuele mondelinge melding dient gevolgd te worden door een onmiddellijke schriftelijke bevestiging ervan.
2. Indien een klacht niet binnen de voornoemde termijn aan LIWYN kenbaar is gemaakt, wordt de Overeenkomst geacht goed te zijn uitgevoerd.
3. Klachten schorten de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.
4. AIM dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken.
5. In geval van een terechte klacht zal de schade worden afgewikkeld krachtens het bepaalde in artikel 16.

ARTIKEL 15: AANSPRAKELIJKHEID

1. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade ontstaan, vóór, tijdens of ná het Optreden, aan geluids-, lichtinstallaties en overige apparatuur en/of bezittingen van de Artiest die zich bevonden in de locatie en/of
(kleed) -ruimte, veroorzaakt door, maar niet beperkt tot enig handelen of nalaten van de Opdrachtgever, diens personeel, bij het Optreden aanwezig publiek of storingen in de stroomvoorziening, lekkage, etc.
2. De opdrachtgever dient zich adequaat te verzekeren in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst c.q. het Optreden.
3. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
4. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt indien
en voor zover de aansprakelijkheids- assuradeuren geen dekking verlenen ter zake van schade toegebracht aan de opdrachtnemer en/of derden.
5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan
de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en
de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt
om de gebrekkige prestatie van opdrachtnemer aan
de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel
deze toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen
en schade door bedrijfsstagnatie. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid
gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet van opdrachtnemer.
6. Opdrachtgever is aansprakelijk voor apparatuur schade, ontstaan door, tijdens of na uitvoer van de opdracht. Storingen in de stroomvoorziening, alsmede voor zoekraken of schade door publiek toegebracht
aan decoraties, geluid –en muziekinstallaties,
attracties, alsmede het zoekraken of beschadigen
van kledingstukken en alle verdere attributen van opdrachtnemer, tijdens de voorbereiding van de opdracht, tijdens uitvoer van de opdracht en na afloop van de opdracht door het publiek of binnen betreffende locatie toegebracht.
7. Opdrachtgever is ten alle tijde volledig aansprakelijk voor schade en vermissing van materialen die door opdrachtnemer worden gebruikt ter promotie en ondersteuning van de activiteiten van de opdrachtgever, tijdens de voorbereiding van de opdracht, tijdens de uitvoer van de opdracht en na afloop van de opdracht.
8. De schade dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 48 uur na het ontstaan daarvan aan AIM te worden gemeld, tenzij de opdrachtgever aannemelijk maakt dat hij de schade niet eerder heeft kunnen melden.
9. De Opdrachtgever verliest diens rechten jegens
AIM en is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart AIM tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover:
A. voormelde schade is ontstaan doordat de Opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige informatie aan AIM en/of de Artiest heeft verstrekt;
B. voormelde schade is ontstaan doordat de Opdrachtgever niet conform de door AIM en/of de Artiest gegeven instructies en/of adviezen heeft gehandeld;
C. voormelde schade is ontstaan door fouten of onjuistheden in gegevens, materialen, informatiedragers e.d. die door of namens de Opdrachtgever aan AIM zijn verschaft en/ of voorgeschreven.

ARTIKEL 16: FAILLISSEMENT, BESCHIKKINGSONBEVOEGDHEID E.D.

Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de Opdrachtgever
en AIM gesloten Overeenkomst ontbonden zonder
dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, door executoriale beslaglegging wordt getroffen, onder curatele of onder bewind wordt gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator in het faillissement of de bewindvoerder ter zake van de (voorlopige) surséance van betaling de
uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

ARTIKEL 17: TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER

1. Op de tussen AIM en de Opdrachtgever gesloten Overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De geschillen die uit deze Overeenkomst(en) voortvloeien zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.
2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is en zij het dat AIM de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar de Opdrachtgever woont of gevestigd is.
3. In geval de Opdrachtgever een natuurlijk persoon
is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat binnen één (1) maand nadat AIM aan
de Opdrachtgever kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter zal worden voorgelegd, de Opdrachtgever kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter.

Algemene voorwaarden van Hitmeister Enterprises BV te Amsterdam, handelend onder de naam Architects In Music (hierna -“AIM”), waarin geregeld de binnen het kader van de bedrijfsvoering van haar leden af te sluiten overeenkomsten met Opdrachtgevers en derden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam:

Artikel 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.
1.2 Indien een bepaling van de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn of wordt vernietigd, laat dat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen in dat geval voor de nietige respectievelijk vernietigde bepaling een bepaling in de plaats treden die zoveel mogelijk aansluit bij de bedoeling van partijen.
1.3 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2. Offerte, informatie en inschakeling derden
2.1 Alle aanbiedingen, prijsopgaven, kostenbegrotingen e.d. van Opdrachtnemer zijn geheel vrijblijvend, tenzij Opdrachtnemer schriftelijk anders heeft aangegeven.
2.2 Alle door Opdrachtnemer verstrekte informatie en/of specificaties gelden steeds bij benadering, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is aangegeven.
2.3 Opdrachtnemer is gerechtigd voor de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen.
2.4 Indien een aanbieding e.d. van Opdrachtnemer niet binnen 14 dagen (of, voor zover daarvan sprake is, de in die aanbieding e.d. expliciet aangegeven – andersluidende – periode) door een schriftelijke opdracht of een opdracht per e-mail is gevolgd en door Opdrachtnemer is bevestigd, is deze vervallen.
2.5 Opdrachtnemer behoudt zich zelfs na aanvaarding van de aanbieding door Opdrachtgever het recht voor de bij haar gedane bestelling of geplaatste opdracht vormvrij te herroepen. Een dergelijke herroeping zal onverwijld na de ontvangst door Opdrachtnemer van de aanvaarding geschieden.

Artikel 3. Verplichtingen Opdrachtgever
3.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal Opdrachtgever voor eigen kosten zorgen voor voldoende maatregelen om de veiligheid te waarborgen op de plek waar de opdracht wordt uitgevoerd (waaronder doch niet beperkt tot de veiligheid voor artiesten, medewerkers en bezoekers). Indien reeds afspraken zijn gemaakt over vorenbedoelde maatregelen, is Opdrachtnemer niettemin gerechtigd om op ieder gewenst moment aanvullende eisen te stellen, wanneer gewijzigde omstandigheden daartoe nopen.
3.2 Opdrachtgever verplicht zich ertoe om alle risico’s die samenhangen met de uitvoering van de opdracht, waaronder tevens worden begrepen de werkzaamheden en/of het handelen en/of het nalaten van door haar ingeschakelde derden, voor zover mogelijk te verzekeren. In ieder geval is Opdrachtgever verplicht om een reguliere AVB-verzekering te sluiten en, indien van toepassing, een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Voorts verplicht Opdrachtgever zich om ervoor zorg te dragen dat onder de hiervoor genoemde verzekeringen zijn meeverzekerd de door Opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde medewerk(st)er(s) en de door Opdrachtnemer ter beschikking gestelde zaken. Opdrachtgever is verplicht om afschriften van de polissen van voornoemde verzekeringen op eerste verzoek aan Opdrachtnemer te verstrekken.
3.3 Opdrachtgever is gehouden alle informatie waarvan zij weet dan wel waarvan zij behoorde te weten dat deze noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht, tijdig aan Opdrachtnemer te verstrekken. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door haar verstrekte informatie.
3.4 Opdrachtgever heeft geen aanspraak op enige vorm van schadevergoeding, indien (a) Opdrachtgever niet dan wel niet in voldoende mate aan haar verplichtingen heeft voldaan zoals opgenomen in artikel 3.1 en/of 3.2 in deze algemene voorwaarden en Opdrachtnemer de opdracht geheel of gedeeltelijk geen doorgang laat vinden (waartoe Opdrachtnemer gerechtigd is) en/of (b) Opdrachtgever niet dan wel niet in voldoende mate aan haar verplichtingen heeft voldaan zoals opgenomen in artikel 3.1 en/of 3.2 in deze algemene voorwaarden, Opdrachtnemer Opdrachtgever daarop schriftelijk heeft gewezen en Opdrachtgever desondanks de opdracht wenst te laten doorgaan.
3.5 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de afdracht van de vergoedingen wegens het gebruik van intellectuele eigendomsrechten van derden (waaronder doch niet beperkt tot Bumarechten).
3.6 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de vereiste toestemming van derden en/of vergunningen, alsmede onderzoek hiernaar.
3.7 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het handelen en nalaten van de door haar ingeschakelde en/of uitgenodigde derden die bij de opdracht zijn betrokken, zoals bezoeker van een evenement.
3.8 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor eventuele fiscale consequenties en/of betaling (van naheffingen) ten gevolge van de Werkkostenregeling (WKR). Opdrachtgever vrijwaart en stelt Opdrachtnemer volledig schadeloos aangaande aanspraken van derden die Opdrachtgever daaromtrent ontvangt.

Artikel 4. Aansprakelijkheid Opdrachtnemer
4.1 Opdrachtnemer is gerechtigd bij de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen.
4.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.
4.3 Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade (i) indien deze schade valt onder de dekking van haar aansprakelijkheidsverzekering en wel tot het bedrag dat door haar verzekering wordt uitgekeerd te vermeerderen met het eigen risico dan wel (ii) indien er sprake is van opzet of grove schuld van haar of een van haar leidinggevenden.
4.4 Indien er (i) geen sprake is van opzet of grove schuld dan wel (ii) de verzekering niet uitkeert, en er toch sprake is van aansprakelijkheid van Opdrachtnemer, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot enkel directe schade (waarbij aansprakelijkheid voor indirecte schade uitdrukkelijk wordt uitgesloten) met een maximum van € 25.000,-.
4.5 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door (een tekortkoming of onrechtmatig handelen/nalaten van) uitvoerende dienstverleners en/of toeleveranciers,
waaronder tevens begrepen het personeel van die dienstverleners en/of toeleveranciers, die Opdrachtnemer in verband met of ten behoeve van de uitvoering van – een onderdeel van – de overeenkomst heeft ingeschakeld.
4.6 Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden, uit welke hoofde dan ook, die Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer heeft dienen binnen 12 maanden na het moment waarop Opdrachtgever hiermee bekend werd of redelijkerwijze had kunnen zijn, schriftelijk door Opdrachtnemer te zijn ontvangen, bij gebreke waarvan deze komen te vervallen.
4.7 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden (waaronder doch niet beperkt tot deelnemers en bezoekers), die in verband met de uitvoering van de opdracht schade lijden.
4.8 Eventuele door opdrachtnemer verstrekte adviezen zijn altijd vrijblijvend en opvolging daarvan komt voor rekening en risico van Opdrachtgever.
4.9 Opdrachtgever is niet aansprakelijk voor de opkomst van de deelnemers van het betreffende evenement.
4.10 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan goederen die door Opdrachtgever aan haar ter beschikking zijn gesteld. Opdrachtgever zal voor een deugdelijke verzekering zorgdragen.

Artikel 5. Reclame
Alle reclames dienen, op straffe van verval, schriftelijk bij Opdrachtnemer te zijn ingediend binnen 30 dagen nadat deze bekend zijn geworden dan wel bekend hadden kunnen zijn.

Artikel 6. Overmacht
Omstandigheden welke niet aan Opdrachtnemer te wijten zijn, welke van dien aard zijn dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijze niet meer of niet meer in volle omvang gevergd kan worden (zoals doch niet beperkt tot extreem weer, intrekking van een of meerdere vergunningen, nationale rouw en pandemie) geeft haar het recht de opdracht geheel of gedeeltelijk te ontbinden en/of de uitvoering daarvan op te schorten zonder enige verplichting tot schadevergoeding. Opdrachtnemer behoudt in dat geval haar recht op vergoeding (waaronder doch niet beperkt tot kosten voor door haar ingeschakelde derden). Opdrachtnemer adviseert Opdrachtgever zich tegen deze risico’s te verzekeren.

Artikel 7. Prijs, betaling en annulering
7.1 De overeengekomen prijs (opdrachtsom) is exclusief BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
7.2 Wijzigingen waaronder meerkosten in de oorspronkelijke opdracht van welke aard ook, door of namens Opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de Opdrachtgever extra in rekening gebracht.
7.3 Als de opdrachtnemer het aanbod van de opdrachtgever aanvaardt, zendt de opdrachtnemer, na de retourontvangst van de ondertekende offerte, een factuur van tenminste 50% van het totaalbedrag. Deze factuur dient door de opdrachtgever binnen 14 dagen na de factuurdatum en in ieder geval voor de datum dat het evenement gaat plaatsvinden voldaan te zijn. Indien dit niet het geval is kan het evenement worden geannuleerd met blijvende verplichting tot betaling.
7.4 Opdrachtgever is op ieder moment op eerste verzoek van Opdrachtnemer verplicht zekerheid te stellen voor de voldoening van al hetgeen door haar is verschuldigd.
7.5 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen de betalingstermijn zoals vermeld op de factuur. De betalingstermijn is een fatale termijn. Opdrachtgever is niet gerechtigd enige betaling op te schorten dan wel te verrekenen.
7.6 Indien binnen de betalingstermijn geen betaling heeft plaatsgevonden, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Zij is dan de wettelijke handelsrente verschuldigd (waarbij geldt dat een gedeelte van de maand als een hele maand wordt aangemerkt) alsmede buitengerechtelijke incassokosten van 15% van de hoofdsom met een minimum van € 350,-.
7.7 Opdrachtgever is gerechtigd de opdracht enkel schriftelijk te annuleren. Opdrachtgever dient dan de navolgende kosten aan Opdrachtnemer te voldoen, in geval van annulering:

  • a) in de periode liggend tussen 6 en 3 maanden voor het aanvangsmoment, 25% van de volledige opdrachtsom (zoals die op het moment van annuleren geldt);
  • b) in de periode liggend tussen 3 en 2 maanden voor het aanvangsmoment, 50% van de volledige opdrachtsom (zoals die op het moment van annuleren geldt);
  • c) in de periode liggend tussen 2 en 1 maanden voor het aanvangsmoment, 75% van de volledige opdrachtsom (zoals die op het moment van annuleren geldt) en
  • d) in de periode liggend tussen 1 maand voor het aanvangsmoment en het aanvangsmoment zelf, 100% van de volledige opdrachtsom (zoals die op het moment van annuleren geldt). De opdrachtsom bedraagt de in de overeenkomst opgenomen opdrachtsom vermeerderd met daarna overeengekomen mutaties.

Artikel 8. Wijzigingen

8.1 Wijzigingen in de opdracht dienen te allen tijde tijdig en schriftelijk door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer doorgegeven te worden. Worden wijzigingen mondeling doorgegeven dan is het risico van de uitvoering voor rekening van de Opdrachtgever.

8.2 Indien een wijziging van een opdracht een uitbreiding van het aantal te besteden werkzaamheden/ uren tot gevolg heeft, zal het extra aantal te besteden uren tegen een vastgesteld dagtarief van €500,- per dag aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Opdrachtnemer zal naar aanleiding van de wijzigingen inzicht geven in de daarmee gepaard gaande tijdsoverschrijdingen, alsmede een offerte uitbrengen voor de daaraan verbonden meerkosten

8.3 Wijzigingen in productkeuze die hogere kosten tot gevolg hebben worden in rekening gebracht aan de Opdrachtgever.

8.4 Wijzigingen in de opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de tijdsplanning wordt overschreden. De gevolgen daarvan kunnen de Opdrachtgever niet worden toegerekend en komen voor risico en rekening van de Opdrachtnemer.

8.5 Opdrachtnemer is gerechtigd om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. In dat geval zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen. Tussen deze kennisgeving en de inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden zal tenminste een maand tijd zitten.

Artikel 9. Beëindiging en ontbinding
9.1 Onverminderd de aan Opdrachtnemer verder toekomende rechten is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden indien: – Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van een of meer verplichtingen uit de overeenkomst; – Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, (voorlopige) surséance van betaling heeft aangevraagd, op hem/haar de toepassing van de wet Schuldsanering Natuurlijke personen van kracht is geworden, zijn bedrijf heeft stilgelegd of heeft geliquideerd, er beslag wordt gelegd op een aanzienlijk deel van zijn vermogen ofwel hij zijn bedrijf aan derden overdraagt.
9.2 In geval van ontbinding blijft het risico van reeds geleverde zaken bij Opdrachtgever. De zaken staan dan ter beschikking van Opdrachtnemer en dienen door deze te worden afgehaald.
9.3 Indien Opdrachtnemer (of een door haar ingeschakelde derde) op het moment van de ontbinding (waaronder in dit verband tevens wordt verstaan ontbinding en opschorting als hiervoor bedoeld in artikel 6) reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende op Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer rustende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn. Bedragen die Opdrachtnemer voor de ontbinding heeft gefactureerd of bedragen die Opdrachtnemer na de ontbinding nog zal factureren in verband met hetgeen zij ter uitvoering van de overeenkomst voorafgaand aan die ontbinding reeds had verricht of geleverd, blijven derhalve onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

Artikel 10.  Bepalingen omtrent COVID-19

10.1 Zolang maatregelen vanuit de overheid vanwege COVID-19 van toepassing zijn zal AIM al het mogelijke in het werk stellen om het event binnen de richtlijnen van het RIVM te laten plaatsvinden. Toch blijft opdrachtgever eindverantwoordelijk voor het naleven van haar gasten van deze RIVM richtlijnen. AIM kan hierbij nooit aansprakelijk gesteld worden voor COVID 19 gevolgen opgelopen tijdens het evenement
10.2 Organisator communiceert vooraf over de maatregelen, waarin alle gezondheidsregels worden besproken.
10.3 Eventuele boetes voortkomend uit het niet naleven van RIVM richtlijnen zullen voor rekening van de opdrachtgever zijn, tenzij dit aan opzet of grove schuld van Organisator te wijten valt.
10.4 In het geval dat het arrangement geen doorgang kan vinden als gevolg van COVID 19, biedt organisator de volgende mogelijkheden aan:
– Verplaatsen van het afgesproken arrangement naar een nader te bepalen datum binnen 1 jaar na de oorspronkelijke uitvoerdatum. Afhankelijk van de voorwaarden van betrokken leveranciers kan sprake zijn van een aanbetaling en verplaatsingskosten.
– Annulering van het arrangement tegen de op dat moment werkelijk gemaakte kosten, met een minimum van 25% annuleringskosten.
10.5 Mocht opdrachtgever het arrangement willen annuleren terwijl deze, volgens de richtlijnen, wel zou kunnen doorgaan, dan zullen de gebruikelijke annuleringsvoorwaarden gelden. Zie hiervoor artikel 7 van onze algemene voorwaarden.

Artikel 11. Intellectuele eigendomsrechten
11.1 Opdrachtnemer is dan wel wordt uitsluitend rechthebbende van alle bestaande en toekomstige rechten van intellectueel eigendom (waaronder doch niet beperkt tot het auteursrecht) die rusten op of voortvloeien uit werken (in welke vorm dan ook, waaronder doch niet beperkt tot uitgewerkte ideeën, voorstellen, designs en concepten) die Opdrachtnemer in het kader van de opdracht ontwikkelt en/of heeft (laten) ontwikkelen. Opdrachtgever verkrijgt hierop voor de duur van de opdracht een gebruiksrecht.
11.2 Opdrachtgever garandeert intellectueel eigendomsrechten van derden te respecteren. Indien Opdrachtnemer door handelen en/of nalaten van Opdrachtgever inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden, zal Opdrachtgever Opdrachtnemer, de werknemers van Opdrachtnemer en/of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden op het eerste verzoek vrijwaren.
11.3 Door het in het kader van de opdracht aan Opdrachtnemer ter beschikking stellen van materialen of werken, van welke aard dan ook, geeft Opdrachtgever onvoorwaardelijke toestemming aan Opdrachtnemer deze materialen en werken op welke wijze dan ook te gebruiken, voor zover dit voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht redelijkerwijs vereist is.
11.4 Opdrachtgever en derden onderdeel uitmakend van de opdracht zijn gerechtigd geluid, foto- en/of beeldopnamen van de opdracht te maken, tenzij Opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk anders heeft bedongen. De geluid-, foto – en/of beeldopnamen mag Opdrachtgever en derden onderdeel uitmakend van de opdracht niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer worden gebruikt in interne en externe communicatie-uitingen.
11.5 Opdrachtgever zal eventuele rechten van derden op de in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst gebruikte objecten, materialen, werken, uitvoeringen, ideeën, voorstellen, concepten of methoden te allen tijde respecteren. Eventuele licentievergoedingen ter zake (verder) gebruik van deze objecten, materialen, werken, uitvoeringen, ideeën, voorstellen, concepten of methoden, inclusief maar niet beperkt tot vorderingen van collectieve incasso-organisaties zoals BUMA/STEMRA en SENA, zijn niet bij het Honorarium inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, en komen voor rekening van Opdrachtgever.
11.6 Opdrachtnemer is gerechtigd geluid, foto – en/of beeldopnamen van de opdracht te maken, tenzij Opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk anders heeft bedongen. Geluid -, foto – en/of beeldopnamen van de opdracht mogen door Opdrachtnemer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever worden gebruikt in interne en externe communicatie-uitingen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 12. Verwerken van persoonsgegevens
12.1 Indien Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst ten behoeve van Opdrachtgever persoonsgegevens verwerkt, zijn in aanvulling op de Algemene Verkoopvoorwaarden de onderstaande voorwaarden van toepassing.
12.2 De begrippen die in deze voorwaarden worden gehanteerd hebben de betekenis die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”) daaraan heeft toegekend of die de rechtspraak daaraan geeft.
12.3 Bij de verwerking van persoonsgegevens kan Opdrachtgever worden aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke, of indien Opdrachtgever de persoonsgegevens ten behoeve van een derde partij verwerkt als verwerker. Opdrachtnemer vervult (afhankelijk van de hoedanigheid waarin Opdrachtgever de persoonsgegevens verwerkt) de rol van verwerker of sub-verwerker.

Artikel 13. Doeleinden van de verwerking
13.1 Opdrachtnemer zal de verwerking van persoonsgegevens uitsluitend laten plaatsvinden in het kader van het uitvoeren van de Overeenkomst, plus die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met toestemming van de betrokkene worden bepaald.
13.2 Opdrachtnemer zal onder de Overeenkomst alle persoonsgegevens verwerken van alle categorieën van betrokkenen die bij de uitvoering van de overeenkomst worden opgeslagen, dan wel die op een andere manier aan Opdrachtnemer worden verstrekt om te worden verwerkt. Indien er bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt, dient Opdrachtgever dit vooraf aan Opdrachtnemer te melden en zullen Partijen in overleg beoordelen of in dit kader aanvullende maatregelen genomen moeten worden.
13.3 Opdrachtnemer heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens. Opdrachtnemer neemt geen zelfstandige beslissingen over de ontvangst en het gebruik van de persoonsgegevens, de verstrekking aan derden en de duur van de opslag.
13.4 Opdrachtgever staat ervoor in dat hij, voor zover vereist in de AVG een gegevensverwerkingsregister zal bijhouden. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer van alle aanspraken en vorderingen die verband houden met het niet of niet-juist naleven van deze registerplicht.

Artikel 14. Verdeling van de verantwoordelijkheid
14.1 Voor verwerkingen van persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot de verzameling van de persoonsgegevens door de opdrachtgever, verwerkingen voor doeleinden die niet door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer zijn gemeld, verwerkingen door derden of voor andere doeleinden, is Opdrachtnemer niet verantwoordelijk.
14.2 Opdrachtgever staat ervoor in dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot verwerkingen van persoonsgegevens, niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van derden. Zakelijke-Opdrachtgevers vrijwaren de Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet voldoen aan de voornoemde garantie door de opdrachtgever.
14.3 De verplichtingen van de opdrachtgever die uit deze voorwaarden voortvloeien, gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Opdrachtgever, zoals werknemers of door hen ingeschakelde derden.

Artikel 15. Doorgifte van persoonsgegevens
15.1 Opdrachtnemer verwerkt persoonsgegevens in landen binnen de Europese Economische Ruimte. Opdrachtgever geeft Opdrachtnemer toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in landen buiten de Europese Economische Ruimte., met inachtneming van de daarvoor geldende wet- en regelgeving.
15.2 Opdrachtnemer zal Opdrachtgever op verzoek melden naar welk land of welke landen de persoonsgegevens worden doorgegeven.

Artikel 16. Inschakelen van subverwerkers
16.1 Opdrachtgever geeft Opdrachtnemer hierbij toestemming om, in het kader van de Overeenkomst en de in deze voorwaarden opgenomen persoonsgegevensverwerking, subverwerkers in te schakelen.
Opdrachtnemer zal Opdrachtgever op verzoek informeren over welke subverwerkers zij inschakelt.
16.2 Indien Opdrachtnemer het voornemen heeft om nieuwe subverwerkers in te schakelen voor het verwerken van persoonsgegevens, dan zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever hierover vooraf informeren. Opdrachtgever heeft vervolgens twee weken de tijd om schriftelijk bezwaar te maken tegen dit voornemen. Indien Opdrachtgever geen bezwaar maakt binnen de genoemde termijn van twee weken, dan wordt Opdrachtgever geacht ermee in te stemmen.
16.3 De opdrachtgever zal zijn toestemming om andere subverwerkers in te schakelen niet op onredelijke gronden onthouden waarbij de opdrachtnemer zich inspant om de subverwerker ten minste dezelfde verplichtingen op te leggen met betrekking tot de persoonsgegevensverwerking als die tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zijn overeengekomen.

Artikel 17. Verzoeken van betrokkenen
17.1 Als een betrokkene een verzoek over zijn persoonsgegevens rechtstreeks richt tot Opdrachtnemer, zal Opdrachtnemer het verzoek binnen redelijke termijn doorsturen aan de Opdrachtgever. Opdrachtnemer mag de betrokkene daarvan op de hoogte stellen.
17.2 Opdrachtnemer zal de betrokkene rechtstreeks antwoorden indien de opdrachtnemer dat wettelijk verplicht is of de opdrachtnemer hierin een zelfstandige verantwoordelijkheid op basis van de AVG.
17.3 Opdrachtnemer is gerechtigd om de kosten van de beantwoording van verzoeken van betrokkenen aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 18 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
18.1 Op alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de rechtbank van het arrondissement waarbinnen (de statutaire zetel van) Opdrachtnemer zich bevindt, is bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen partijen.